Betingelser

FINANSIER DIN REJSE RENTE OG GEBYRFRIT!

Få finansieret din rejse med 0% i renter og 0% i gebyrer. Finansieringen kan deles op i 5, 10, 15 eller 20 måneder.

Eks.: Samlet kreditbeløb 10.000 kr., mdl. ydelse 1.000 kr. i 10 mdr., samlede kreditomk. 0 kr., samlet tilbagebetalingsbeløb 10.000 kr. Fast debitorrente 0%, 
ÅOP 0% (forudsat betaling via automatisk kortbetaling med Dankort). 

 

DET MED SMÅT

Almindelige Forretningsbetingelser for udlån
Gældende pr. 15 februar 2014
Gældende for såvel eksisterende som nye kunder

1. Indledning

Disse Almindelige Forretningsbetingelser (herefter Forretningsbetingelser) for udlån gælder for alle låneaftaler mellem låntager og Ekspres Bank A/S (herefter Ekspres Bank). Betingelserne gælder i det omfang andet ikke er særskilt aftalt for lånet. Hvis låntager har en aftale på vilkår, der er forskel¬lige fra nærværende Forretningsbetingelser, er det aftalens vilkår, der er gældende. De til enhver tid gældende Forretningsbetingelser forefindes på www.ekspresbank.dk/forretningsbetingelser.

2. Forretningsbetingelserne kan ændres

Ekspres Bank kan ændre disse Forretningsbetingelser uden varsel og med øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne ikke er til ugunst for låntager. Ellers vil ændringerne ske med tre måneders varsel.

3. Misligholdelsesomkostninger, renter og gebyrer

A. Misligholdelsesomkostninger
Hvis låntager misligholder en aftale med Ekspres Bank, kan Ekspres Bank forlange betaling for eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med administrationen af lånet, herunder eventuelle inkassoomkostninger.
B. Renter
Renten tilskrives månedligt bagud. Renten kan enten være fast eller
variabel, hvilket vil fremgå af låneaftalen.
Fast rente
Renten er fast og gælder for hele lånets løbetid.
Variabel rente
Ekspres Bank kan uden varsel regulere lånerenten, hvis:
1. den af Nationalbanken offentliggjorte CIBOR rentesats
(Copenhagen InterBank Offered Rate) for 3 måneders løbetid i gennemsnit inden for den seneste måned er ændret med
0,25 %-point eller mere siden sidste renteregulering.
2. der er sket anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkederne, på en måde, der har betydning for Ekspres Bank.
Rentereguleringer uden varsel sker således på grundlag af udefra
kommende begivenheder, som Ekspres Bank ikke har nogen indflydelse på, f.eks. når Nationalbanken ændrer sine rentesatser. Ekspres Bank kan med en måneds varsel regulere lånerenten, hvis banken – uden
sammenhæng med udefra kommende begivenheder – af markeds- eller indtjeningsmæssige årsager ønsker dette.
Morarente
Såfremt den månedlige ydelse ikke betales rettidigt tillægges morarenter. Se særskilt prisliste.
C. Gebyrer
Ekspres Banks gebyrer fremgår af prislisten sidst i dette dokument.
Gebyret vil enten blive opkrævet sammen med den månedlige ydelse eller tillagt lånets restgæld.
Ekspres Bank kan ændre gebyrerne med 1 måneds varsel, såfremt markedsmæssige forhold i ind- og udland giver grund til ændring i
gebyrsatserne eller Ekspres Bank ønsker at ændre sin generelle gebyr-fastsættelse af forretningsmæssige grunde, fx til imødegåelse af øgede
omkostninger, herunder tab eller skatter og afgifter eller for at
opretholde/styrke kapitalgrundlaget.
På samme måde kan der indføres nye gebyrer. Gebyrer som skyldes udefra kommende forhold, som Ekspres Bank ikke har indflydelse på kan ændres uden varsel.
D. Meddelelse om rente- og gebyrændringer
Ekspres Bank annoncerer i dagspressen og oplyser ændringer i tilknytning til den ordinære månedlige opkrævning. Ændringer kan også udsendes pr. brev til låntager.
Ændringer, der sker uden varsel, annonceres i dagspressen senest
samtidig med ikrafttræden og fremgår af den efterfølgende opkrævning. Ændringer, der kræver varsel, fremgår af en opkrævning forud for
ændringen i så god tid, at varslet overholdes.
De gældende satser for renter og gebyrer vil fremgå af bankens hjemme¬side www.ekspresbank.dk og kan sammen med den aktuelle rentesats for det enkelte lån fås oplyst ved henvendelse til Ekspres Bank.

4. Indbetalinger
Indbetalinger vil først blive anvendt til betaling af evt. forsikringspræmie, renter, gebyrer, andre omkostninger og dernæst til afdrag på lånet (nævnte rækkefølge er prioriteret).

5. Solidarisk hæftelse
Hvis lånet oprettes af to personer, hæfter begge personligt og solidarisk for den til enhver tid værende restgæld på lånet inklusive påløbne renter og gebyrer.

6. Indfrielse af lån
Låntager har til enhver tid ret til uden varsel at opsige lånet og indfri gælden til Ekspres Bank.

7. Opsigelse
Ekspres Bank har mulighed for at opsige låneaftalen med 3 måneders varsel. Låntager vil modtage en begrundelse ved evt. opsigelse af
låneforholdet.

8. Underretningsforpligtelse
Hvis låntager ændrer adresse, skal den nye adresse oplyses til Ekspres Bank.

9. Kontoudskrift
En gang årligt indberettes saldo og renter til skattemyndighederne.
Indberetningen er tilgængelig for den enkelte låntager.

10. Rykkerskrivelse
Hvis en ydelse ikke er betalt rettidigt, sender Ekspres Bank en rykker-skrivelse til låntager mod gebyr.

11. Fortrydelsesret
Ifølge kreditaftalelovens § 19 kan låntager fortryde en aftale om en
finansiel tjenesteydelse indenfor 14 dage.
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, låntager har modtaget den aftalte ydelse.
Låntager har efter kreditaftaleloven krav på at få en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten og det produkt låntager har bestilt. Fortrydelsesfristen løber ikke, før låntager har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir, elektronisk post eller i en kreditaftale).
Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, udløber fristen den følgende hverdag. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis aftalen på låntagers udtrykke¬lige anmodning er blevet opfyldt af begge parter inden udløbet af fristen. Dette vil ofte være tilfældet på f.eks. betalingsoverførsler. Efter udløbet af fortrydelsesfristen kan aftalen opsiges i overensstemmelse med reglerne i den konkrete aftale.
Hvis låntager ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal låntager blot, inden udløbet af fristen, underrette Ekspres Bank herom. Låntager kan give denne underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller via e-mail. Låntager skal blot sende underretningen senest inden fristens udløb. Hvis låntager vil sikre sig bevis for, at låntager har fortrudt rettidigt, kan låntager f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.
Underretning kan ske på tlf.: 70 23 58 02 eller sendes til: Ekspres Bank, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup - e-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Hvis låntager udnytter fortrydelsesretten, skal låntager uden unødig forsinkelse og senest 30 kalenderdage efter meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten tilbagelevere det låneprovenu, låntager har modtaget. Låneprovenuet er rentebærende i fortrydelsesperioden.

12. Ekspres Bank erstatningsansvar
Ekspres Bank er erstatningsansvarlig, hvis banken på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar er Ekspres Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes:
• Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer og beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte
begivenheder, uanset om det er Ekspres Bank selv eller en ekstern IT-leverandør, der står for driften af systemerne.
• Svigt i Ekspres Banks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør,
borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking).
• Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Ekspres Bank selv eller dens
organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Ekspres Bank.
• Andre omstændigheder, som er udenfor Ekspres Banks kontrol.
Ekspres Banks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:
• Ekspres Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller
overvundet årsagen til tabet.
• Lovgivningen under alle omstændigheder gør Ekspres Bank
ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

13. Behandling af kundeoplysninger
Ifølge lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000) skal Ekspres Bank oplyse låntager om behandling af de oplys¬ninger, banken har registreret om låntager, samt hvem oplysningerne videregives til. Oplysningerne anvender banken typisk til kreditvurdering (herunder til fremtidige kreditvurderinger i forbindelse med tilsvarende låneansøgninger), administration og til at kunne tilbyde nuværende og tidligere låntagere de finansielle ydelser banken har og i fremtiden vil få.
Ekspres Bank noterer en række oplysninger om låntager, bl.a. navn, adresse, CPR-nummer og øvrige oplysninger fra ansøgningsskemaet. Disse oplysninger er nødvendige, for at Ekspres Bank kan foretage kredit¬vurderinger, sende kontoudskrifter og foretage lovpligtig indberetning til SKAT m.v.
Forskellige love kræver, at Ekspres Bank har visse oplysninger om
låntager, f.eks. navn, adresse og CPR-nummer.
Udover de oplysninger låntager selv har afgivet, vil Ekspres Bank som hovedregel hente oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder og registre. Det kan f.eks. være fra Det Centrale Personregister, kreditoplysnings-bureauer o.a.
For at kunne opfylde aftaler med låntager, f.eks. overførsel af beløb til låntagers konto i et andet pengeinstitut, videregives de oplysninger om låntager, som er nødvendige til opfyldelse af dette formål. Desuden videregives låntagers oplysninger til offentlige myndigheder i det omfang, dette er foreskrevet i dansk lovgivning.
Låntager kan altid kontakte Ekspres Bank for at få at vide, hvilke
oplysninger selskabet har registreret om låntager. Hvis det viser sig, at oplysningerne om låntager ikke er korrekte, retter Ekspres Bank dem naturligvis øjeblikkeligt. Ekspres Bank sørger samtidig for at underrette andre, der har modtaget de forkerte oplysninger.
Ekspres Bank videregiver alene oplysninger, til brug for varetagelse af administrative opgaver, herunder kundeadministration.
Hvis låntager vil klage over behandlingen af personoplysninger, kan det ske til: Ekspres Bank, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup - e-mail:
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. eller til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K - e-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

14. NEM konto
Folketinget har i maj 2007 vedtaget en lov, der nu også giver Private
Udbetalere som os mulighed for at bruge NemKonto-systemet i
forbindelse med udbetalinger til dig som kunde.
Ordningen skal effektivisere betalinger fra os til dig – blandt andet er det nu ikke længere nødvendigt for os løbende at indhente og opdatere dine kontooplysninger. Fremover vil de opdaterede oplysninger nemlig allerede findes i NemKonto-systemet. Omvendt vil du som betalings-modtager ikke længere skulle huske at give os besked, hvis du får nyt kontonummer.
Dette indebærer dog, at der mellem NemKonto-systemet via vores bank¬forbindelse og os sker en elektronisk udveksling af din NemKonto. Ifølge persondatalovens § 29 har du derfor krav på nedennævnte underretning.
Underretning efter Persondataloven
Økonomistyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og
driften af NemKonto-systemet, men har konkret overdraget databe-
handlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S.
Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer – også i den nye relation, hvor vi får adgang til at modtage oplysning om din
NemKonto – er alene den forestående udbetaling til din NemKonto af skyldige beløb.
Praktisk foregår en betaling ved, at vi i forbindelse med en forestående udbetaling til din NemKonto indgiver en betalingsmeddelelse til Nem¬Konto-systemet via vores bank.
Hvis du er en fysisk person, vil du i betalingsmeddelelsen være
identificeret ved dit CPR-nr., hvis du har givet samtykke til, at vi må bruge det, eller hvis vi efter lovgivningen i øvrigt har ret til at behandle person¬numre.
NemKonto-systemet påfører herefter automatisk betalingsmeddelelsen din registrerede NemKonto og sender betalingsmeddelelsen inklusiv
kontonummeret tilbage til vores bankforbindelse. Herefter udbetaler vores bankforbindelse beløbet til din NemKonto.
Du kan altid henvende dig til NemKonto Support for at få oplyst, hvilke oplysninger NemKonto-registeret indeholder om dig, ligesom du også altid kan få hjælp til at rette eller slette eventuelt forkerte oplysninger. Du kan også selv se og rette dine oplysninger på www.nemkonto.dk. Dette følger af persondatalovens regler. NemKonto Support kan kontaktes på 44 60 63 68 eller via mail på Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Mere information
Du kan finde mere information om NemKonto-systemet på
www.nemkonto.dk. Du kan også læse mere om reglerne om NemKonto-ordningen i Lov om offentlige betalinger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007).

15. Rådgivning
Ekspres Banks udbudte produkter tilbydes med standardiseret
information, og der er derfor alene tilknyttet lille eller ingen individuel rådgivning hertil.

16. Legitimationsregler
Det er en betingelse for udbetaling af lånebeløbet, at der er forevist/ind¬sendt gyldig billed- og adresselegitimation.

17. Forsikring
Det fremgår af låntagers lånedokument/kreditaftale, om låntager er
omfattet af en forsikring. Hvis låneaftalen ikke er omfattet af forsikring, er det muligt at tilkøbe et forsikringsprodukt.

18. Markedsføring
Låntager kan når som helst sige nej tak til at modtage markedsføring af selskabets produkter og serviceydelser via elektronisk post, brev,
kundeinformationer eller lign. ved at kontakte Ekspres Bank på e-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

19. Klageadgang
Låntager kan når som helst klage over Ekspres Bank ved at kontakte Ekspres Banks kundeservice på telefon 70 23 58 00. Er låntager ikke tilfreds med det svar, låntager får fra selskabets kundeserviceafdeling, har låntager mulighed for at skrive et brev eller en e-mail til den klage-
ansvarlige i Ekspres Bank på e-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
mærket ”Til den klageansvarlige”. Låntager har desuden mulighed for at klage til Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, 2. sal, Postboks 9029, 1022 København K, telefon 35 43 63 33, www.pengeinstitutankenaevnet.dk

20. Garantifond & tilsyn
Ekspres Bank er omfattet af Garantifonden for indskydere og investorer.
Ekspres Bank er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, telefon 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk
Prisliste
Der beregnes p.t. gebyrer for:
Rykkerskrivelse 100,00 kr.
Overdragelse til inkasso 100,00 kr.
Mgl. oplysning om adresseændring 150,00 kr.
Aftaleændring 150,00 kr.
Ekstra kontoudskrift 100,00 kr.
Kontogebyr (mdl. adm. gebyr) op til 59,00 kr.
Ekstra serviceydelser pr. time 350,00 kr.
Fotokopi pr. stk. 15,00 kr.
Opkrævningsgebyr inkl. betalingsservice op til 15,00 kr.
Opkrævningsgebyr inkl. indbetalingskort op til 29,00 kr.
Morarente
Såfremt den månedlige ydelse ikke betales rettidigt tillægges morarenter med 0,875 % pr. måned.